Na de snelle plaatsing van SeaZip 9 Obligaties, bestemd voor 50% van de financiering van het offshore service schip, is ook de uitgifte van SeaZip Participaties in het eigen vermogen met succes afgerond. Hiermee is de volledige financiering van het schip gerealiseerd. Voor beide emissies bestond veel belangstelling onder een diverse groep particuliere en zakelijke investeerders.

De uitgifte van obligaties en participaties had betrekking op een 4-jarig Damen Crew Transfer schip dat SeaZip Offshore Service begin 2023 via een leaseconstructie met koopoptie aan haar vloot wist toe te voegen. Om investeerders mee te laten profiteren van de opmars van de offshore windindustrie, besloot SeaZip de koopoptie te verzilveren. SeaZip 9 is aangekocht voor € 3,7 miljoen en vertegenwoordigt volgens een recente taxatie een waarde van minimaal € 4,3 miljoen.

11 tot 18% rendement

De overwaarde geeft zowel obligatie- als participatiehouders veel zekerheid. De exploitatieresultaten van SeaZip 9 waren in 2023 dusdanig, dat de participaties in het eigen vermogen in de aangeboden vorm een rendement van 18% opleveren. Bij een meerjarig gemiddelde bedraagt de rendementsverwachting volgens behoudende berekeningen 11%. Investeerders die hebben ingetekend op de SeaZip 9 Obligaties gaan een vaste rente van 7,5% per jaar ontvangen, bij de zekerheid van het eerste hypotheekrecht.

Driedubbele projectwinst

JR Ship Investments kijkt met voldoening terug op beide emissies. De snelheid van plaatsing heeft de verwachtingen overtroffen. Uit feedback van investeerders blijkt dat de duurzame dimensie van de belegging veel waardering ondervindt. SeaZip Offshore Service schepen varen voor schone wind van zee. Dus dragen investeerders in de vloot van SeaZip indirect bij aan de transitie naar hernieuwbare energie. De projecten zijn goed voor een driedubbele winst:

  1. Winst voor het klimaat
  2. Winst voor de Nederlandse scheepvaart
  3. Winst voor het vermogen van individuele investeerders

100% focus op wind van zee

De vooruitzichten voor de offshore windindustrie zijn florissant. De vraag naar 24 PAX (passagiers) Crew Transfer schepen overstijgt het aanbod. Als het aan Nederland en acht andere ‘Noordzeelanden’ ligt wordt de Noordzee de grootste groene elektriciteitscentrale ter wereld.

Sinds het klimaatakkoord van Parijs (2020) wordt wereldwijd gewerkt aan de energievoorziening van de toekomst. Hernieuwbare energie is de norm. Daarbij focust Europa op offshore wind. Sinds het uitbreken van de geopolitieke spanningen op het wereldtoneel en de energiecrisis, zet Europa hier extra op in. Wind van zee is niet alleen cruciaal voor de energietransitie, maar maakt Europa bovendien minder afhankelijk van traditionele energiebronnen en draagt bij aan de energiezekerheid.

Windturbines worden slimmer, groter en economischer. Offshore windturbineparken worden talrijker en grootschaliger. Offshore service schepen als SeaZip 9 bieden de vereiste ondersteuning bij de aanleg, het onderhoud en de bekabeling. De vraag naar dit type schepen blijft toenemen. De onderstaande grafiek geeft de ambities van de offshore windindustrie goed weer.

Nieuwe investeringskansen

Gezien het markklimaat en de duurzame winstgevendheid blijft JR Shipping Group, waar ook SeaZip Offshore Service onderdeel van is, scherp op mogelijkheden om haar vloot uit te breiden. Dat kan zijn met bestaande of nieuwe offshore service schepen. De kans is groot dat voor de financiering obligaties en/of participaties in het eigen vermogen zullen worden uitgegeven, op voorwaarde dat de opbrengst voor investeerders realistisch en interessant is. Voor de analyse en uitvoering van mogelijke projecten tekent JR Ship Investments. Lees meer over ondernemend en verantwoord investeren.