Investeren in verduurzaming scheepvaart


JR Shipping investeert actief in de verduurzaming van de scheepvaart. Binnen ons specialisme, short sea shipping, ondernemen we en ondersteunen we initiatieven die zich richten op het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en de noodzakelijke transitie naar hernieuwbare brandstof. Ambities en doelen hebben we vastgelegd in toetsbaar ESG-beleid. Hier is in 2022 organisatiebreed hard aan gewerkt. In 2023 hebben we onze eerste ESG-rapportage uitgebracht. Deze bevelen we graag aan onze investeerders en vennootrelaties aan.

ESG – Strategie en prioriteiten

Op dit moment is onze rederijgroep nog niet verplicht om jaarlijks over ESG-beleid te rapporteren. We hechten er echter belang aan ons tijdig actief op te stellen in het formuleren en vormgeven van beleid waarin we ons committeren aan doelen die gerelateerd zijn aan ESG – Environment, Social en Governance. De nu beschikbare rapportage voldoet weliswaar nog niet aan toekomstige controlestandaarden, het is een begin. Meer informatie over de strategie en prioriteiten is te vinden op www.jrshipping.com

Openheid van zaken

Toetsbaar ESG-beleid komt tegemoet aan de behoefte van zowel de samenleving als het bedrijfsleven en stakeholders van bedrijven aan meer openheid over en zekerheden rond urgente thema’s als klimaat, verduurzaming, werkgeverschap en sociale coherentie, en fatsoenlijk bestuur. Met name investeerders en financieringspartners willen weten waar ze aan toe zijn als ze met partijen in zee gaan. Met onze eerste ESG-rapportage bieden we openheid van zaken en delen we onze ambities.

Doelen en acties

Gezien de industrie waarin we actief zijn, de internationale scheepvaart, ligt de nadruk in ons ESG-beleid op maatregelen die helpen de wereld leefbaar te houden en ervoor te zorgen dat we de verslechtering van ecosystemen, biodiversiteit en onderwaterleven een halt toeroepen. We committeren ons aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en ondernemen concrete actie.

Zo troffen we in korte tijd maatregelen om onze bestaande vloot te verduurzamen. De installatie van innovatieve filtersystemen met opties voor opvang en opslag van CO2 resulteert in een aanzienlijke reductie van onze ecologische voetafdruk. Daarnaast investeren we tijd en expertise in de nieuwe generatie containerfeeder schepen: onze ECO Flex en Baltic Max Feeders. Deze next generation feeders is klaar voor de transitie naar hernieuwbare brandstof. Met diverse markt- en financieringspartijen focussen we op de verdere ontwikkeling van deze schepen.

Samen investeren in een groene toekomst

Met de moderne, brandstofefficiënte 24 PAX Crew Transport Vessels van SeaZip Offshore Service dragen we actief en concreet bij aan de maatschappelijke uitdaging om meer groene stroom te produceren. Begin 2023 vond een succesvolle vlootuitbreiding plaats met SeaZip 9. De belangstelling voor de schepen en services van SeaZip is groot binnen de offshore energie-industrie die met ambitieuze windturbineprojecten investeert in stroom van zee.

In onze ESG-rapportage (Sustainability Report) staat een groot aantal urgentie thema’s benoemd en uitgewerkt. Ook staat beschreven welke stappen gezet moeten worden om ambities waar te maken en doelen te verwezenlijken. Dat geldt ook voor de domeinen ‘Social’ en ‘Governance’. Voor beide hebben we heldere uitgangspunten geformuleerd. Een open en eerlijke relatie met onze stakeholders, waaronder onze investeerders en obligatiehouders, loopt daar als een rode draad doorheen.

Onze missie is: Excellence in Sustainable Short Sea Shipping. Onze overtuiging is dat de noodzakelijke verduurzaming van de scheepvaart haalbaar is als we de handen ineen slaan om gezamenlijk te investeren in een groene toekomst. Hoe? Ons eerste ESG-rapport geeft eerste handvatten.

Download Sustainability rapport 2022 / 2023 JR Shipping Groep (Engels)